BUCCAL MUCOSA CHANGES AS BIOMARKER OF THE DISADAPTATION OF THE ORGANISM IN THE CONDITIONS OF PROFESSIONAL ACTIVITY


  • E.S. Lisok Grodno State Medical University, Belarus
  • I.A. Naumov Grodno State Medical University, Belarus
  • S.N. Makarov Grodno Regional Clinical Hospital, Belarus
  • L.M. Svistunovich Grodno Regional Clinical Hospital, Belarus

Abstract

BUCCAL MUCOSA CHANGES AS BIOMARKER OF THE DISADAPTATION OF THE ORGANISM IN THE CONDITIONS OF PROFESSIONAL ACTIVITY

References

1. Abadzhidi M.A., Makhrova T.V., Mayanskaya I.V., Zaslavskaya V.I., Mayanskiy A.N. Bukkalnye epiteliotsity kak instrument kliniko-laboratornykh issledovaniy [Buccal epithelium as a tool for clinical laboratory studies]. Nizhegorodskiy meditsinskiy zhurnal [Nizhny Novgorod Medical Jour- nal], 2003, no. 3-4, pp. 105-110. (in Russian)2. Amirov N.KH., Berkheeva Z.M., Garipova R.V. Otsenka professionalʽnogo riska narusheniy zdorovʽya meditsinskikh rabotnikov po rezulʽtatam periodicheskogo meditsinskogo osmotra [Assessment of occupational risk of violations for health of medical workers by results of periodic medical examination]. Vestnik sovremennoy klinicheskoy meditsiny [Bulletin of the modern clinical medicine], 2014, V. 7, no. 2, pp. 10-14. (in Russian)3. Rakhmanin YU. A., Revazova YU. A. Donozologicheskaya diagnostika v probleme okruzhayushchey sredy [Prenosological diagnostics in the problem of environment]. Gigiena i sanitariya [Hygiene and sanitary science], 2004, no. 6, pp. 3-5. (in Russian)
Published
2017-12-29
How to Cite
Lisok, E., Naumov, I., Makarov, S., & Svistunovich, L. (2017). BUCCAL MUCOSA CHANGES AS BIOMARKER OF THE DISADAPTATION OF THE ORGANISM IN THE CONDITIONS OF PROFESSIONAL ACTIVITY. Biological Markers in Fundamental and Clinical Medicine (scientific Journal), 1(4), 7-9. https://doi.org/10.29256/v.01.04.2017.escbm02
Section
Selected abstracts